Trgovina ljudima

Definicija: trgovina ljudima je kriminalno delo kojim se maloletna ili punoletna osoba nasilno i prinudno lišava osnovnih ljudskih prava sa ciljem eksploatacije (na primer, prinudnog rada ili seksualne eksploatacije).

Trgovina ljudima je međunarodni problem koji je prisutan u skoro svim državama. Najveći procenat žrtava potiče iz siromašnih zemalja i iz država u kojima nije uspostavljena vladavina prava, dok se njihova eksploatacija najčešće odvija u bogatijim i razvijenim zemljama. Važno je napomenuti da je siromaštvo samo jedan od faktora rizika i da svaki pojedinac može biti žrtva trgovine ljudima, bez obzira na pol, uzrast, veroispovest, nacionalnost ili socijalni status.

Internet je postao deo svakodnevice velikog procenta populacije što je rezultiralo povećanjem i stepena zloupotrebe onlajn servisa i njihovih mogućnosti. Iako se trgovina ljudi i eksploatacija osoba kao posledica trgovine nužno moraju odigravati u oflajn svetu, internet omogućava takvu vrstu komunikacije koja olakšava ili omogućava kriminalnim pojedincima i grupama:

 1. Lakši pristup većem broju potencijalnih žrtvi trgovine ljudima;
 2. Veći stepen anonimnosti, i samim tim, otežanu proveru identiteta osobe ili kompanije;
 3. Veći stepen upotrebe „socijalnog inženjeringa“, odnosno zloupotrebe društvenih i komunikacionih normi i društvenih konvencija zarad psihološke manipulacije i pribavljanja informacija ili zloupotrebe informacionih sistema;
 4. Kontinuirano vrbovanje potencijalnih žrtava putem društvenih medija i drugih oblika informaciono komunikacionih tehnologija;
 5. Olakšanu komunikaciju unutar jedne kriminalne grupe u toku eksploatacije žrtve, posebno seksualnih oblika eksploatacije;
 6. Olakšanu komunikaciju između kriminalnih grupa na teritorijama različitih država.

 


Oblici eksploatacije (izvor: nevladina organizacija ASTRA)

-          Seksualna eksploatacija i prinudna prostitucija

-          Prinudni rad

-          Prinudno prosjačenje

-          Prinuda na vršenje krivičnih dela

-          Trgovina organima (prinudno uzimanje organa radi njihove prodaje)

-          Prinudni rad u kući

-          Prinudni brakovi

 

Specifični onlajn rizici:

LAŽNI OGLASI ZA ZAPOSLENJE

Ovaj metod se zloupotrebljava u svrhu raznovrsnih kriminalnih radnji: krađe podataka o ličnosti i čitavog identiteta, krađe finansijskih podataka ili novca, kao i trgovine ljudima.

Ovakvi oglasi obično sadrže vrlo primamljive ponude obavljanja poslova u inostranstvu, za koje je obećana za nijansu viša zarada od one koju osoba može dobiti u svojoj zemlji. Nakon stupanja u kontakt sa potencijalnom žrtvom, koriste se metode psihološke manipulacije kojima se ruši žrtvin skepticizam, dok se lažima i fabrikovanim dokumentima (bilo u vidu dokumenata na papiru ili onlajn resursa) žrtvi dokazuje validnost i legalnost same kompanije, osoba koje se predstavljaju kao predstavnici kompanije ili samih ponuđenih poslova.

Šta činiti:
 1. Uvek prvo proverite podatke o kompaniji koji postoje u oglasu. Pozovite navedeni broj telefona, proverite datu adresu preko internet pretraživača, pošaljite e-mail u kojem ćete tražiti podatke o zvaničnoj internet prezentaciji firme (ako ona već ne postoji u oglasu). Što ima manje podataka o kompaniji koja posreduje u pronalaženju posla, to je razlog za sumnju u legalnost te kompanije veći.
 2. Koristite internet pretraživače kako biste sakupili što više informacija o kompaniji.
 3. Domaće legalne kompanije moraju biti registrovane u Agenciji za privredne registre (http://www.apr.gov.rs). Veliki broj kompanija na svom sajtu ima objavljen registrovani matični broj koji možete proveriti na sledećoj adresi: http://pretraga2.apr.gov.rs/ObjedinjenePretrage/Search/Search
 4. Nikada nemojte upisivati lične podatke u onlajn formularima koje niste sami zahtevali da Vam budu poslati. Više o podacima o ličnosti i njihovom bezbednom korišćenju možete pročitati ovde.
 5. Lične podatke budite spremni da podelite tek kada kompanija sa kojom komunicirate prođe rigorizan test autentičnosti i legalnosti.
 6. Pomoć pri proveri legalnosti određene ponude ili kompanije možete dobiti kontaktom sa nevladinom organizacijom ASTRA; više informacija možete pronaći na ovoj stranici.

 

 

LAŽNO PREDSTAVLJANJE I LAŽNI IDENTITETI

Vrlo često kriminalci sa potencijalnim žrtvama ostvaruju direktan kontakt, pri čemu se zloupotrebljava relativno visok stepen anonimnosti koji onlajn svet omogućava.

Nasilnik sa žrtvom nastoji da uspostavi odnos poverenja, zasnovan na neistinama i psihološkoj i emotivnoj manipulaciji koje su zasnovane na poznavanju životne situacije potencijalne žrtve, kao i njenog psihološkog profila.

Iako je tačno da je veliki broj ovakvih nasilnika muškog pola, koji sa potencijalnim žrtvama ženskog pola pokušavaju da uspostave prisne ili čak intimne odnose, koji se zatim zloupotrebljavaju kako bi se žrtva ucenila ili primorala na seksualnu ili druge vrste prinudnog rada, statistike pokazuju da je i veliki broj osoba ženskog pola počinilac ove vrste zločina. Pošto su mlađe žene vrlo često primarna meta nasilnika, komunikacija sa osobama ženskog pola stvara lažan osećaj bezbednosti, koji omogućava laku manipulaciju zasnovanu na društvenim predrasudama. Procenat žena koje su osuđene za kriminalne radnje učestvovanja u trgovini ljudima često su i do tri puta veće od procenta žena koje su osuđene za sve druge oblike kriminala zajedno! Dakle, budite jednako oprezni u odnosu na žene, koliko i u odnosu na muškarce.

KAKO SE ZAŠTITITI

-  Uvek budite skeptični u odnosu na podatke koje Vam o sebi daju osobe koje poznajete površno, nedovoljno dugo i dobro ili koje su za Vas potpuno neznanci. Bezbednije je da podrazumevate da Vas nepoznata osoba laže nego da Vam govori istinu.

- Sa druge strane, neprestano štitite podatke o svojoj ličnosti.

-  Pročitajte naš tekst o onlajn proganjanju, pošto će nasilnici često koristiti slične tehnike manipulacije.

- Nikada nepoznatim ili osobama koje površno poznajete u onlajn okruženju nemojte slati svoje fotografije ili video snimke eksplicitno seksualnog sadržaja. Ovi snimci često u pogrešnim rukama mogu završiti kao sredstvo ucene ili prinude. Više o posledicama sekstinga pročitajte ovde.

 

NE ZABORAVITE NA SLEDEĆA TRI PRAVILA PRISTUPA PONUDAMA NA INTERNETU:

 1. Anonimnost sagovornika na internetu omogućava kriminalcima da lakše lažu i podešavaju svoju priču tako da nama zvuči uverljivije.

UVEK PODRAZUMEVAJTE DA VAM NEPOZNATA OSOBA ONLAJN NE GOVORI ISTINU. 

2. Mi nikada nismo toliko anonimni koliko mislimo da jesmo. Kriminalac koji nam želi loše će uvek lako moći da nađe informacije o nama, ako to želi.

NIKADA NE OSTAVLJAJTE LIČNE PODATKE ONLAJN: ni nepoznatim osobama, niti na veb stranicama.

3. Internet je deo naše svakodnevice, zato se dešava da lakše verujemo nečemu onlajn nego kada se sa istovetnim sadržajem sretnemo putem, recimo, pošte ili oglasa u novinama.

SVE ŠTO ZVUČI PREVIŠE DOBRO DA BI BILO ISTINITO, U ONLAJN OKRUŽENJU 99.9% PREDSTAVLJA NEKI OBLIK KRIMINALA.   

 

Više informacija o oblicima trgovine ljudima, kao i mogućnostima podrške i pomoći, možete pronaći na stranicama nevladine organizacije ASTRA

 

ASTRA je krajem 2014. godine javnosti ponudila i interaktivnu edukativnu aplikaciju za mobilne telefone "BAN Human Trafficking", koju je moguće besplatno preuzeti u Google Play prodavnici, kao i u iOS APP Store.