Gruming

Definicija: Gruming (grooming) predstavlja niz predatorski motivisanih postupaka koji nasilniku omogućava seksualnu zloupotrebu maloletne osobe.

Raščlanjivanje ove definicije upućuje na nekoliko važnih osobina gruminga: 

 1. "Niz postupaka" upućuje da je gruming aktivnost koja traje kraći ili duži period vremena; gruming gotovo nikada ne predstavlja pojedinačni akt.

 2. „Predatoriski motivisan“ upućuje na činjenicu da je motivacija ključna u razlikovanju nevinih od predatorskih aktova.

 3. Povezano sa motivacijom je i pitanje konteksta koje često određuje da li se nečije postupanje u odnosu na dete može nazvati grumingom ili ne.

 4. „Omogućava seksualnu zloupotrebu" upućuje da je gruming niz pripremnih radnji koje se odnose na tri važna činioca seksualne zloupotrebe:
  • Maloletna osoba, odnosno dete, pripremaju se na zločin kroz zadobijanje poverenja, prevazilaženje inhibicija u odnosu na seks i odvajanje deteta od njegove sredine i osoba u okruženju u koje dete ima poverenja;

  • Detetovo okruženje se takođe priprema zadobijanjem poverenja roditelja ili nastavnika, stvaranjem prijateljstava i postepenim uključivanjem predatora u detetovu svakodnevicu;

  • Sam predator se priprema na zločin, oslobađa se sopstvenih inhibicija i psihičko-etičkih prepreka, formuliše niz izgovora i objašnjenja kojima opravdava sopstvene postupke.

  • Seksualna zloupotreba je vrlo širok pojam i ne podrazumeva samo njen najteži oblik, silovanje. Zloupotreba može podrazumevati svaku vrstu nesaglasnih seksualnih postupaka poput neprimerenih dodira i drugih polnih činova.

Cilj gruminga jeste da se sa detetom uspostavi i razvije kontakt, ostvari i održava komunikacija, i kao konačni cilj, omogući fizički pristup detetu. Istraživanje stručnjaka otkrila su da je predatorima zajednički čitav niz odluka koje donose u procesu pripreme na čin zločina:

 • Odluku o pronalaženju mesta/prostora u kojem će najlakše pronaći potencijalne žrtve
 • Odluku o vremenu koje su spremni da ulože u potragu
 • Odluku o tipu žrtve, zasnovanu na seksualnim preferencijama, potencijalnoj ranjivosti žrtve i stepenu moguće familijarnosti
 • Odluku o strategiji pristupa žrtvi, strategiji uspostavljanja prisnih odnosa sa žrtvom i komunikacije sa njom

Ko su najčešće žrtve: nažalost, statistike i istraživanja pokazuju da su žrtve seksualnog nasilja koje je usledilo kao posledica gruminga najšečće:

 • maloletne osobe kojima nedostaje samopouzdanje,
 • osobe koje imaju nizak stepen samopoštovanja i
 • maloletne osobe koje nemaju stabilnu i kontinuiranu emotivnu podršku u svom okruženju, najčešće u samoj porodici.

 

Oblici gruminga

Stručnjaci prave razliku između:

 1. Fizičkih oblika gruminga, koji se definišu seksualizacijom odnosa nasilnika i deteta (neprimerenim dodirima, neprimerenom pažnjom, izlaganjem materijalima koji nisu primereni detetovom uzrastu, posebno pornografskim materijalima)
 2. Psihičkog oblika gruminga, kojim se omogućava da veza između nasilnika i žrtve postane seksualna
 
Psihički oblik gruminga moze se odvijati oflajn i onlajn.

Iskustva policije iz celog sveta pokazuju da seksualni predatori koriste vrlo tipične postupke u toku gruminga potencijalnih žrtava.

Oflajn

 1. Davanje poklona potencijalnoj žrtvi - ovo je verovatno najtipičniji postupak, koji na površini uvek može imati "nevino" objašnjenje. Pokloni mogu biti novac ili predmeti raznolikih vrednosti - od skupljih, poput nakita, do, među decom popularnih i omiljenih igračaka poput video igrica, igračkih konzola, lutaka, plišanih igračaka i slično.
 2. Davanje alkohola ili drugih opojnih droga (lekovi sa psihoaktivnim svojstvima, kao i svi oblici nelegalnih droga) - opojne supstance takođe doprinose smanjivanju inhibicija i umanjenju sposobnosti kontrole i racionalnog ponašanja kod potencijalne žrtve.
 3. Ucene i drugi oblici primoravanja - ovi postupci su tipičniji za predatore koji se nalaze u nekom odnosu autoriteta nad potencijalnom žrtvom (učitelji i učiteljice u osnovnim školama, nastavnici u srednjim školama, treneri, lekari, državni službenici). Ova vrsta predatora zloupotrebljava svoju poziciju u odnosu na zavisnu poziciju potencijalne žrtve.
 4. Obećanja povlašćenog položaja ili druge nematerijalne koristi - ovo je druga strategija osoba sa autoritetom u odnosu na potencijalnu žrtvu i često je isprepletana sa strategijom iz tačke broj 3 ("ucene").
 5. Sve vrste zastrašivanja i pretnji, uključujući pretnje žrtvi samoj, žrtvinoj porodici ili prijateljima.
 6. Jedan specifičan oblik gruminga jeste gruming koji nasilnik sporovodi nad žrtvom nakon akta zločina. Nasilnici u ovim slučajevima koriste svih pet prethodno navedenih strategija kako bi primorali žrtvu da ne otkrije zločin, kako bi zataškali postojeće tragove i kako bi omogućili sebi da ponove zločin. Zločinac će takođe pokušati da odgovornost prebaci na žrtvu samu, optužujući je da je sama kriva za sve što se desilo, što je posebno razarajuće u slučajevima kada su mlađe osobe u pitanju koje lako internalizuju krivicu.

Onlajn

 1. Obećavanje poklona kada se sretnu u fizičkom svetu;
 2. Obećavanje opojnih droga ili alkohola kada se sretnu u fizičkom svetu; podstrekivanje na korišćenje opojnih droga ili alkohola;
 3. Konstantne, preterane i napadne pohvale i laskanje;
 4. Obećavanje povlašćenog položaja ili drugih nematerijalnih dobiti;
 5. Posećivanje mesta na internetu na kojima se okupljaju osobe iz preferirane ciljne grupe (chatrooms - pričaonice, društveni mediji);
 6. Lažno predstavljanje je vrlo tipično za seksualne predatore; takođe i odbijanje odricanja od anonimnosti i stvaranje sumnjivih, nelogičnih onlajn identiteta u komunikaciji;
 7. Povremeno, često ili redovno slanje seksualno eksplicitnih materijala putem IKT (fotografija i video snimaka preko kompjutera ili mobilnog telefona, slanje SMS/kratkih tekstualnih poruka preko mobilnog telefona)
 8. Povremeno, često ili redovno navođenje na razgovor o temama u vezi sa seksualnošću koje nisu u skladu sa godinama žrtve
 9. Povremeno, često ili redovno navođenje potencijalne žrtve na učestvovanje u sajberseksu ili u oblicima stvaranja pornografije.

Kako da zaštitim sebe ili svoje dete: 

Pre svega je potrebno znati koje strategije upotrebljavaju predatori i nasilnici – u tekstu koji prethodi navedene su najtipičnije i najčešće korišćene.

Roditelji:
 • Otvoreno razgovarajte sa svojom decom o riziku onlajn i oflajn gruminga u skladu sa njihovim godinama.
 • Najmlađoj deci je ponekada nužno ograničiti koje delove interneta može da posećuje, s obzirom na to da vrlo lako može da se nađe na nepriličnim i neodogovarajućim sajtovima i sasvim slučajno.
 • Naučite decu da sa velikim oprezom i skepsom pristupaju obećanjima i laskanju nepoznatih osoba.
 • Naučite ih da ne pristanu ni na najprimamljivije poklone od nepoznatih lica, pogotovo ako smatraju da je primanje ovakvih poklona bezbedno zato što sebe smatraju anonimnim na internetu.
 • Naučite ih da nikada ne otkrivaju podatke o sebi i svojoj porodici, uključujući brojeve telefona ili mesto stanovanja ili ime škole koju pohađaju.
 • Redovno razgovarajte sa svojom decom o njihovom vremenu provodenom onlajn i pažljivo slušajte šta Vam deca govore o svojim iskustvima.
 • Postavljajte mnogo pitanja (ali ne propitujte!) kako biste upoznali navike svog deteta i onlajn okruženje u kojem ono provodi vreme.
 • Redovno razgovarajte sa svojom decom o pitanjima onlajn bezbednosti.

Važno je na vreme prepoznati da se gruming dešava. Gruming može započeti vrlo suptilno i postepeno eskalirati. Zato je ključno postupke predatora prepoznati na vreme, kontakt u potpunosti prekinuti, a predatora prijaviti državnim organima. U slučaju da se gruming dešava onlajn, prijavu možete podneti i Net patroli.